„JÓ GYAKORLAT” ADAPTÁLÁSI SEGÉDLET

Együttműködési képességek fejlesztése

Alapelvek

 • A művészeti nevelés, mint komplex személyiségfejlesztés kell, hogy megjelenjen.
 • Az eltérő képességű és szocializációjú gyerekek együttműködési képességének fejlesztésével valósulhat meg az együttnevelés, és a célok teljesülése.
 • A munkában a művészeti nevelés ismeretanyaga mellett egyenrangú feladat a szociális kompetenciák fejlesztése is.
 • A gyerek csak támogató, szeretetteljes légkörben képes alkotni.

Leírás:

Az alkotási folyamat közben történő fejlesztések elsősorban készségfejlesztések, ahol nem az ismereteken, hanem azok alkalmazásán van a hangsúly.

Ahhoz, hogy a vizuális kommunikáció rendszerében dolgozzanak, kettős ismeretrendszer kell: a „mit”, és a „hogyan”?

A „mit?” kérdéskör lehetőséget ad más tantárgyak tananyagtartalmaihoz való kapcsolódásra is, ismereteket kér a gyerekektől, más tananyagtartalmakban, de új megközelítésekbe helyezve, egyben jelezve azt is, hogy a vizualitás, a képi megjelenés milyen fontos az ismeretek megszerzése, értelmezése, mások számára érthetővé tétele szempontjából. A hangsúly azonban nem az ismereten van, az csak eszköz, ám nélkülözhetetlen eszköz a készségfejlesztés kiteljesítésére.

Itt tehát a kognitív képességek fejlesztése történik: információgyűjtés, rendszerezés, információfeldolgozás formájában. Ezek, mint a szociális kompetenciák fejlesztéshez szükséges feltételek vannak jelen a folyamatban. Ugyancsak ehhez a területhez kapcsolódik a problémakezelés területe is, a problémaazonosítástól a reális célkitűzésen át a problémamegoldásáig. A kreativitás, a nyitottság, a rugalmasság pedig a közös alkotás alapfeltétele.

A „hogyan?” kérdéskör egyrészt a vizuális kifejezőeszközök használatában szintén érinti a kognitív készségeket is, hiszen a színismeretek, térábrázolás, kompozíciós formák használata, stb. egyrészt információkezelés, másrészt szabálykövetés is. Másrészt a kooperatív tanulásszervezéssel megoldott feladatok, bár főként az együttműködési képességek fejlesztésére koncentrálnak, de valójában az önismeret, az önszabályozás és a társas kompetenciák fejlesztésének teljes terültét felölelik.

Alaphelyzet

A „Jó gyakorlat” azoknak az iskoláknak a legmegfelelőbb, akik az integráció hívei, és az eltérő képességű, szocializációjú gyerekek inkluzív nevelését valósítják meg. Az együttműködési képességek fejlesztése mindenféle tanulócsoportban szükséges. Különösen fontos azonban ott, ahol eltérő szocializációjú gyerekek tanulnak együtt, ahol kicsi a tolerancia, hiányzik az elfogadás. Fontos ott, ahol az arányok a jó szociális körülmények között élők és a halmozottan hátrányos helyzetűek között elcsúsztak, ott ahol zömében hátrányos helyzetűek vannak.

Az adaptáláshoz két területre koncentrálunk:

 1. az ismeretanyagra,
 2. a képességfejlesztésre.

Várható eredmények

A módszer eredményességét a konfliktusok számának és az agresszív magatartási megnyilvánulások számának csökkenése mutatja. A módszer hatására nő az eltérő szocializációjú gyerekek toleranciája, egymás elfogadásának képessége.

Ennek tapasztalati képét a napi érintkezésekben érzékelhetjük, illetve a kooperatív munkaszervezéssel készített alkotások minőségének javulásában.

A szociális kompetenciák mérése tesztekkel is lehetséges, ezt azonban nagyobb egységeknél ajánlott elvégezni.

A kompetenciaháló ( a művészeti nevelésre vonatkozó kiegészítésekkel)

I. Önismerettel összefüggő kompetenciák

1. Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos tudatosítása. (Mit érzek, hogyan viszonyulok, miért érzek így stb. – ez mind nagyon pontosan beazonosítható az alkotói folyamatok során.)

2. Önállóság, autonómia. (Az alkotás önálló folyamat. Önálló döntéseken alapuló tevékenység.)

3. Identitás, hitelesség. (Az alkotás, amit készítek, engem tükröz. Akkor hiteles, ha szinkronban van velem. Értékeléssel irányítható rá a figyelem, amíg belső szemponttá nem válik.)

II. Önszabályozás

4. Érzelmek kezelése: sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás. (Elviselni mások sikerét, később örülni neki, jól kommunikálni a saját sikert. Elviselni a kudarcot, kialakítani a küzdeni tudást, amíg nem sikerül megfelelően végigvinni a folyamatot – olyan képesség, amire az iskola minden szintjén szükség van.)

5. Felelősségvállalás. (A vállalt feladat felelősség is. A folyamat végén válik érzékelhetővé a felelősség mindenki számára.)

6. Törődés, tekintet másokra. (Főleg kooperatív tanulásszervezéssel fejleszthető.)

7. Tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás, bizalom. (Minden közös tevékenységben fejleszthető, tökéletes terepe a kooperatív tanulásszervezés.)

III. Énhatékonyság-érzés

8. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. (Kiemelten fontos a hátrányos helyzetű tanulók szempontjából, akik iskolai kudarcnak vannak kitéve, ezért énképük általában negatív.)

9. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik).

IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek

10. Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás. (Minden területen fontos készség, ami a vizuális neveléssel remekül fejleszthető a „mit rajzolok?” kérdéséhez kapcsolódva. Fontos eszköze pl. az ún. keretes rajz.)

11. Problémakezelés, problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás. (Az ötlet-tervezés folyamatában, ami a kivitelezésben folytatódva teljesedik ki.)

12. Kritikai gondolkodás. (Főleg az értékelés, önértékelés fázisában).

13. Szabályalkotás, szabálykövetés. (Bizonyos típusú feladatoknál, főleg a konstruáló tevékenységekben.)

14. Kreativitás, nyitottság, rugalmasság. (Erről szól alapvetően az alkotás…)

V. Társas kompetenciák

15. Empátia. (Illusztrációk készítésénél, érzelmeket kifejező alkotásnál, illetve a kooperatív tanulásszervezéssel megoldott feladatoknál.)

16. Kommunikációs készségek, véleményalkotás, vitakészség. (Fontos a vizuális kommunikációt verbális kommunikációval is kiegészíteni, a többi művészeti ág sajátos kommunikációs nyelvezetére is kiterjesztve.)

17. Együttműködés. (Fejlesztésére a legmegfelelőbb eszköz a kooperatív technikák alkalmazása.)

18. Konfliktuskezelés. (Fejlesztésére a legmegfelelőbb eszköz a kooperatív technikák alkalmazása.)

19. Segítségkérés. (Kezdetben gyakori. Később ki kell alakítani annak képességét, hogy csak akkor kérjenek segítséget, ha szükséges. Egymás között is szükséges gyakorolni, nemcsak a tanár-diák viszonylatban.)

20. Visszautasítás. (Meg tudom csinálni egyedül is… Kapcsolódik az önértékeléshez, a reális célkitűzés képességéhez és az együttműködéshez is.)

21. Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség. (Fontos a kisebbségi és a többségi tanulói csoportok szempontjából is, integrált csoportok kialakításával kooperációs technikákkal nagyszerűen fejleszthető.)

Ajánlott irodalom:

Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás

L. Ritók Nóra: Alkossunk együtt!

Európa projekt

Nézzünk körül együtt!

A Jó gyakorlathoz kapcsolódó eljárások:

 • Szöveges értékelési forma az alapfok 5. évfolyamáig, havonta.
 • Lényeges a pedagógiai munka tudatosítása, a célirányos fejlesztés, a vizuális ismeret és a készségfejlesztések világos elkülönítése.
 • A tanóra tananyaga (ami a vizuális problémát nevezi meg, mellette megjegyzésként a témát, amin feldolgozásra kerül) világosan követhető a szöveges értékelés során.
 • Egyéni fejlesztési célok, havonta, kapcsolódva a szöveges értékeléshez, elsősorban a szociális kompetenciákra fókuszálva.
 • Jutalmazási rendszer, mivel számukra nincs jelentősége sem az osztályzatnak, sem a beírásoknak
 • Pályáztatás (hazai és nemzetközi pályázatok sorát írják ki évente, melynek motivációs lehetőségeit célszerű maximálisan kihasználni.)
 • Speciális projektek (falfestmény készítése, újságszerkesztés, könyvkészítés, Egy kép – egy arc projekt, Európa projekt, Mese projekt stb.)
 • Titkos füzet (Nehezen kommunikáló gyerekekkel)
 • Szerződések (problémás gyerekekkel)

Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

www.igazgyongyalapitvany.hu

ajánlott olvasmányok:
http://nyomorszeleblog.hvg.hu/
http://www.osztalyfonok.hu/cimke.php?id=2457