rólunk

Arról, hogy miben hiszünk és hogyan dolgozunk

Dating Traditions Unique to New Zealand

New Zealand, also known as Aotearoa, is a country known for its breathtaking landscapes, vibrant culture, and friendly people. When it comes to dating, New Zealand has its own unique set of traditions that add a special touch to the dating experience. From the Maori influence to the outdoor-focused lifestyle, these traditions make dating in New Zealand truly one-of-a-kind. If you’re interested in learning more about dating in New Zealand, Lovezoid NZ is a great resource to explore.

1. The Haka: A Maori Expression of Love and Respect

One of the most distinctive aspects of dating in New Zealand is the influence of Maori culture. The Maori people, the indigenous Polynesian population of New Zealand, have a rich cultural heritage that is deeply integrated into the fabric of the country. One tradition that is often seen in dating situations is the Haka.

The Haka is a traditional Maori war dance that is performed to express love, respect, and unity. It is commonly seen at weddings, cultural events, and even during sports matches. In the context of dating, the Haka can be performed as a way to show affection and commitment to a partner. It is a powerful and passionate display of emotion that is unique to New Zealand.

Lovezoid NZ

2. Outdoor Adventures: Embracing Nature in Dating

New Zealand is famous for its stunning natural landscapes, from the majestic mountains to the pristine beaches. With such breathtaking surroundings, it’s no wonder that outdoor adventures play a significant role in dating traditions.

Many couples in New Zealand enjoy spending time together in nature, whether it’s hiking in the mountains, exploring national parks, or simply enjoying a picnic by the beach. Outdoor activities provide an opportunity for couples to connect on a deeper level while immersing themselves in the beauty of their surroundings. It’s a way to escape the hustle and bustle of everyday life and create lasting memories together.

3. Kiwi Slang: A Language of its Own

Dating in New Zealand often involves navigating the unique language and slang of the country. Kiwi slang, as it is commonly known, is a combination of English, Maori, and other cultural influences. Understanding and using Kiwi slang can be a fun and endearing way to connect with a potential partner.

From phrases like „sweet as” (meaning everything is great) to „chur” (thank you), Kiwi slang adds a playful and distinct element to conversations. It’s a way to embrace the local culture and show an interest in the traditions of New Zealand. So, if you’re dating a Kiwi, don’t be afraid to ask them to teach you some of their favorite Kiwi slang terms!

4. The All-Blacks: Rugby as a Bonding Experience

Rugby is more than just a sport in New Zealand; it’s a way of life. The national rugby team, the All-Blacks, holds a special place in the hearts of New Zealanders. Rugby games are not only a source of entertainment but also a bonding experience for couples.

Attending a rugby match together can be a fun and exciting date idea. The atmosphere is electric, and the passion of the fans is contagious. Sharing in the excitement of a game can help create a strong connection between partners, especially if they both support the same team. So, if you’re dating a Kiwi, don’t be surprised if they suggest going to a rugby match as a date!

5. Fish and Chips: An Iconic Kiwi Meal

When it comes to food, fish and chips are a staple in New Zealand. This classic Kiwi meal is often enjoyed on casual dates or as a post-beach treat. Sitting on a bench by the beach, sharing a plate of hot, crispy fish and chips is a simple yet satisfying way to bond with a partner.

The relaxed and laid-back atmosphere of fish and chips dates perfectly reflects the Kiwi lifestyle. It’s a chance to enjoy good food, engage in light-hearted conversation, and soak up the beauty of the surroundings. So, if you’re looking for a low-key date idea in New Zealand, don’t miss out on the opportunity to indulge in some delicious fish and chips!

In conclusion, dating traditions in New Zealand are a unique blend of Maori culture, outdoor adventures, language, sports, and food. The Haka, outdoor activities, Kiwi slang, rugby matches, and fish and chips all contribute to the distinct dating experience in this beautiful country. If you’re interested in exploring the dating scene in New Zealand further, Lovezoid NZ is a great resource to discover more about the local customs and traditions.

céljaink eléréséért.

a generációs szegénység magyarországon

Magyarországon a gyermekszegénység egy évek óta a szőnyeg alá söpört probléma. A felszámolására tett kísérletek javarészt a problémának csak egy-egy szeletével foglalkoznak, nem teljes társadalmi beágyazottságában értelmezik azt. Az ok-kezelő, a probléma gyökereit érintő megoldások helyett az ügy-kezelő szemlélet jellemző, ami csak rövid távú eredményeket szül. A probléma egyre mélyül és gyerekek generációi nőnek fel úgy, hogy nincs lehetőségük kibontakoztatni tehetségüket és a kezükbe venni sorsuk irányítását.

az igazgyöngy megoldása

Az Igazgyöngy 13 évvel ezelőtt egy komplex modell fejlesztésébe kezdett, amely a társadalmi leszakadás összes problémájára egyszerre tud hatni. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a 20 évre tervezett program végén egy olyan adaptálható modell születik, amely alkalmas a generációs szegénységben felnövő gyerekek életének minőségi javítására. Céljaink elérése érdekében a gyerekekkel végzett munka mellett a családokkal, a közösséggel és az intézményrendszerrel is együttműködünk, és igyekszünk hatni a szakpolitikára is. Programelemeink: tanoda, művészeti iskola, kríziskezelés/prevenció, közösségfejlesztés, társadalmi vállalkozás, településfejlesztés és az ügy képviselete,

23 év alatt a gyermekszegénység elleni küzdelem egyik emblematikus szervezetévé váltunk, itthon és külföldön is sokan érdeklődnek a munkánk iránt. Az Igazgyöngynél abban hiszünk, hogy egy társadalom akkor lesz élhető, ha minden gyermek megkapja a lehetőséget ahhoz, hogy azzá váljon, ami lehetne. 

legfontosabb Alapelveink

komplex szemlélet

Hisszük, hogy a gyerekszegénység problémáját komplex módon, teljes társadalmi beágyazottságában kell értelmezni, és a megoldások keresésében is ez az elv vezérel minket. Ezért egy olyan módszertant
dolgoztunk ki, amelyben az oktatás mellett helyet kap a közösségfejlesztés, munkahelyteremtés, önfenntartási képességek fejlesztése és az intézményekkel való együttműködés segítése is.

hosszú távú stratégia

Az Igazgyöngy Alapítvány a kezdetektől fogva a hosszú távú, fenntartható megoldásokat keresi. Ezért dolgoztuk ki a 20 éves stratégiánkat, amiben a kisebb programelemek igen, de a fő célok 13 éve változatlanok.

képessé tevés

A hosszú évek terepi tapasztalata segített nekünk megérteni, hogy az adományozás önmagában nem segíti elő a leszakadó családok integrációját/inklúzióját. Ezért a célcsoporttal együtt kidolgoztunk egy olyan rendszert, ami a tanult tehetetlenség helyett az önfenntartást erősíti. Célunk, hogy egy olyan közösséget építsünk, ami képest önmagát megszervezni és kialakítani egy szabályrendszert, amihez mindannyian igazodni tudnak.

tudásmegosztás

Hiszünk abban, hogy az általunk kidolgozott módszereket tágabb körben is érdemes lenne alkalmazni. Ezért különös figyelmet fordítunk a szakmai párbeszédre, kapcsolatban állunk magyar és külföldi, civil és állami szervezetekkel, intézményekkel, és igyekszünk továbbadni az évek során felhalmozott tapasztalati tudást..

átláthatóság

Megalakulásunk óta tagja vagyunk az ASZÖT-nek, ahol évente minősítik az adománygyűjtésünk tisztaságát, átláthatóságát. Kiemelten fontosnak tartjuk a támogatóink felé való visszacsatolást, hiszen civil szervezetként csak az emberek bizalmára támaszkodhatunk.

Egyetemes emberi és pedagógiai értékek képviselete

A mai világban különösen fontosnak érezzük azt, hogy félelem nélkül, bátran kiálljunk az emberi értékek mellett. Az Igazgyöngy megalakulásától kezdve felvállalta azt, hogy rávilágít a rendszer működési hézagaira, és küzd azokért az értékekért és jogokért, amik a társadalmi igazságosság alapjait képezik.

eredmények

18 év alatti terhesség

Az elmúlt 10 évben nem volt 18 év alatti terhesség Toldon

család

Ennyi családot érünk el évente

település

Ennyi településen dolgozunk évente