IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY

A 2007-2012-es évek pályázatai

A 2012-es év pályázatai

 • Az Igazgyöngy Alapítvány A kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatása 2. körös programjában
 • ISK_HALO-11-037
 • Egy lépéssel előrébb (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0187 projekt)
 • Első láncszem mini projekt
 • Holocaust
 • Roma Mentor
 • „Közösségi biobrikett üzem kialakítása Toldon”
  Támogató: British Council valamint a Kárpátok Alapítvány
 • Fenntarthatatlan energiaszegénység
  Támogató: Ökopolisz Alapítvány
  A projekt célja a biobrikett technológiájának bevezetése Toldon, hogy olcsó, helyben megtalálható, környezetbarát fűtőanyagot állíthassanak elő az itt élő családok.
  képdokumentáció
 • Mentor Program
  Támogató: Autonómia Alapítvány
  link
 • Magyar Szükségalap
  Esélymodell – adaptáció Biharkeresztesen
  Támogató: OSI

A 2011-es év pályázatai

„Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatására”
Oktatásért Közalapítvány
NTP-OKA-XXIII
A projekt keretében a toldi óvodába járó gyermekek fejlesztése, tehetséggondozása történt. A gyerekek mindegyike hátrányos helyzetű és roma, sok közöttük a halmozottan hátrányos helyzetű is.


Működési költség (NCA-EA-11-0604)
A támogatás felhasználása elsősorban a mélyszegénységben élő gyerekek esélyteremtéséhez kötődött. Ennek, illetve támogatóknak a segítségével alapítványunk a támogatási időszak alatt a berettyóújfalui kistérségben, mintegy 250 gyermeknek a felzárkóztatását tudta segíteni. Más támogatóktól kapott adományokat tudtunk a krízishelyzetben levő családokhoz kiszállítani, illetve a felajánlóktól Berettyóújfaluba szállítani. Alapítványunk esélyegyenlőségi munkáját gyakran támogatják Önkéntesek. A támogatási időszakban is több olyan akciónk volt, amikor az adományok szétválogatásában, képzőművészeti szabadidős programok szervezésében, az adományok családokhoz való eljuttatásában voltak önkéntes segítőink. A támogatásból az ő étkeztetésük egy részét fedeztük. Az alapítvány működéséhez elengedhetetlen könyvelési költségek fedezése is ebből a keretből történt. Mivel az alapítvány tevékenységében az utóbbi időben a szociális rész felerősödött, ezért szükségét éreztük annak, hogy az alapító okiratunkban módosítást tegyünk. Az eljárás ügyvédi díja is innen került finanszírozásra.


Társadalmi Kerek-asztal
NCA-DP-11-B-0006


Kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatása
TUTOR Alapítvány

A 2010-es év pályázatai

Esélyteremtő munka folytatására (krízishelyzetek elhárítása, önfenntartási készségek fejlesztése, közzösségfejlesztés)
OSI Szükség Alap
A projekt célcsoportja az alapítvány kapcsolatrendszerében támogatott mélyszegénységben élő, zömében roma családok.


Identitásnövelő, közösségfejlesztő programok halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek számáraidentitásnövelő, közösségfejlesztő programok halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek számára
BHIM RAO Egyesület, Roma Mentor Projekt


„A mi meséink” – alkotások a nyomor széléről
SZE-PR-10-0029
A projekt célja, hogy a társadalom figyelmét felhívja a mélyszegénységben élő, sok esetben roma gyerekek tehetségére, megismertesse a roma meseirodalom egy szeletét, miközben speciális szervezése révén a gyerekek alkotási folyamatán keresztül visszahat a felnőtt társadalom értékrendjére is.

Elsődleges célcsoportja a többségi társadalom volt, akiknél érzékenyítést tűztünk ki célul, másodlagos pedig a projektben dolgozó, mélyszegénységben élő gyerekek, szüleik, környezetük. A projektben közvetlenül 30 mélyszegénységben élő gyerek és családjaik vettek részt, a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikéből, a berettyóújfalui kistérségből, az elkészített kiállítási anyag pedig országos hatáskörrel is bírt, vándorkiállítás formájában. Kiállításra került Starsbourgban, az Európa Parlamentben is.

http://bezzeganya.reblog.hu/a-mi-meseink
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2749/a-mi-meseink-fuga-budapesti-epiteszeti-kozpont/
http://geniuszportal.hu/hirek?q=node/1835
Videa: A mi meséink – Igazgyöngy Alapítvány


„Tehetségekkel a közösségért”. Sajátos, a művészeti tehetségekre koncentráló, a közösségfejlesztésre is ható tehetségsegítő rendszer kifejlesztése, különös tekintettel azok hosszú távú társadalmi hasznosulására című projekt
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0108
A projektben a művészeti tehetségek feltárását, gondozását, saját társadalmi környezetük fejlesztésével kapcsoltuk össze, hogy mind tartalmukban, mind módszereikben maximális kisugárzással bírjanak. E munka hatására egy olyan támogató környezet képződik, amely képes a tehetségek fejlesztésére, ugyanakkor e tehetségek pozitív visszahatása is mint nyomon

A 2009-es év pályázatai

Gépkocsi-vásárlás
Tisztaformák Alapítvány
Az alapítvány gépkocsi-vásárlásához történő hozzájárulás.


Működési költség
NCA-EA-09-0269
A támogatási időszakban az alapítvány külső szakértőkkel világítatta át saját, illetve intézménye működését, törvényességi, szakmai, gazdasági szempontból. A támogatásból fedeztük a könyvelő tiszteletdíját is.

Az alapítványunk munkája jelentős részét önkéntesekkel végzi, ám a hatékony lebonyolítás érdekben szükséges, hogy fedezni tudjuk a működésünket. Ezek közzé tartozik az útiköltség, a honlap fenntartási költsége, azok a szakértői díjak, amikre az önkénteseknek nincsenek megfelelő kompetenciái, illetve a találkozók étkezési és reprezentációs költségei.


Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközével
NCA-NK-09-C-0136
Az Igazgyöngy Alapítvány és a Pertinax Egyesület évek óta együttműködik különféle rendezvények szervezésében. Ezek között a környezettudatos magatartás fejlesztésére, a társadalmi tolerancia növelésére irányuló projektek mellett jelentős területet képviseltek azok a programok, előadások és képzések, amelyek a művészetekhez, a multikulturalitáshoz, az identitásfejlesztéshez kapcsolódnak. Ezek a hatásukat elsősorban a magyar ajkú pedagógusokon keresztül fejtik ki a gyerekekre, családokra, más civil szervezetekre. Legsikeresebb programjaink multiplikáláshoz, sikeréhez járult hozzá egy olyan kiadvány, ami az eddigi ismereteket összegezte és a továbbfejlesztés lehetőségét is tartalmazta.

A kiadványhoz három rendezvény (könyvbemutatóval összekötött képzés) is társult. A kiadvány nyomtatását és terjesztését az erdélyi térségben a Pertinax Egyesület végezte, a programok megszervezését közös bonyolítottuk le, a könyvbemutató és a képzés szakmai része az Igazgyöngy Alapítvány dolga volt.


Nemzetközi tapasztalatok a fiatalkori devianciák megelőzésében
NCA-NK-09-A-0195
Alapítványunk évek óta több olyan programot szervez, ami a társadalom marginalizálódó csoportjaihoz kapcsolódik. Ebben nemzetközi partnereink is vannak, így a finn Oulunkylän nevű civil szerveződés, akikkel több sikeres projektet bonyolítottunk már le. Kapcsolatunk az Európa Klubok hálózatának kialakulásához kötődik, az európaiság és a multikulturalitás jegyében dolgoztunk eddig együtt. A finn partnerszervezet nemzetközi tapasztalatait nagyszerűen építi be a hozzá kapcsolódó szervezetek munkájába, főleg ami a fiatalkori devianciák körét illeti. Ez a prevenciós tapasztalat, amit más országokban lebonyolított helyszíni tapasztalatok alapján szereztek, segítik őket abban, hogy csökkentsék a mindenhol jelentkező problémát, ami sokrétű mind okaiban, mind megoldási módozataiban. Ezeket a tapasztalatokat, ezek gyakorlati beépülését néztük meg egy helyszíni látogatással Helsinkiben, hogy mi is átvehessük ezeket, illetve hogy egy közös projektet is előkészítsünk.


Nemzetközi tapasztalatcsere a közösségek lokálpatrióta szemléletének fejlesztéséről
NCA-NK-09-F-0017
Napjaink globális problémája a környezettudatos magatartás hiánya. Megjelenik ez a természetvédelmi területeken, az épített környezethez, a közösségi élethez kapcsolódva is. A települések lakói kevéssé törődnek városuk hagyományaival, egyre kevésbé vesznek részt a közösségi programokon. Erre a hiányra, a pozitív példák bemutatására fókuszáltunk jelen pályázat keretében. A projekt során olyan nemzetközi kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, melynek fő témája a közösségek lokálpatrióta szemléletének fejlesztése volt. Olyan országok, városok képviselőit hívtuk meg erre a kiskonferenciára, ahol jól működő lokálpatriotizmust fejlesztő programok működnek, és céljuk az, hogy a települések közösségei átéljék az összetartozás örömét, büszkék legyenek városunk hagyományaira és értékeire. A tapasztalatok átadása, a jó gyakorlatok bemutatása, az esetleges kockázatok feltárása jó alapot adott mindannyiunknak a további munkához, és további közös projektek kidolgozásának alapját teremtették meg.

A 2008-as év pályázatai

Művészeti nevelés a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában
PI/57-5/2008
Balassi Intézet
A projektben a határon túli magyar pedagógusok számára tartottunk egyhetes továbbképzést. A cél a gyermekközpontú vizuális nevelési módszerek átadása volt, melyben kiemelten fókuszáltunk a társadalom marginalizálódó csoportjaiba tartozó gyermekekre.


Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása “esélyegyenlőségi szakmai műhely működtetése a berettyóújfalui kistérségben”
2006/018-176-03-01
NFÜ Központi és Szerződéskötő Egység
A projektben az előző évi kistérségi háló továbbfejlesztése történt. A szakmai műhelyfoglalkozásokon előadók segítségével tárgyaltuk az esélyegyenlőség különféle kérdéseit, bővítve a résztvevők tudását, erősítve az összefogást és a toleranciát.


EGYÜTTMŰKÖDÉS A TOLERANCIÁÉRT
NCA-NK-07-G-P-0346
A program célja a két civil szervezet (Igazgyöngy Alapítvány és Pertinax Egyesület) kapcsolatrendszerében működtetett toleranciára nevelő program elindítása és továbbfejlesztési lehetőségeinek kialakítása volt.

A program két terülten, az antiszemitizmus elleni harcban, és a kisebbségek, a másság iránti társadalmi érzékenység növelésében próbált tenni egy toleránsabb, elfogadóbb társadalomért. Közvetlen célcsoportját azok a pedagógusok, és civilek jelentették mindkét országban, akik közvetlen környezetükben képesekké válnak olyan programokat szervezni, ami ezt a célt szolgálja, közvetett célcsoportja pedig az a főleg fiatalokból álló társadalmi csoport, akikre ezen programok irányulnak. A két szervezet az együttműködés közben előkészítette azt a nagyobb volumenű, térségi hatású Tolerancia Központ kialakítására és működtetésére irányuló pályázatát, melyben Berettyóújfalui helyszínnel egy hosszú távon e hatás érdekében tevékenykedő intézmény állhat fel.


NCA-EA-08-0033
A támogatásból biztosítottuk, hogy az alapítvány könyvelése a törvényeknek megfelelő legyen. Lehetőségünk volt arra, hogy az elnyert összegből az alapítvány irodaszer szükségletét is biztosítsuk, illetve a kistérségi találkozók, megbeszélések alkalmával ehhez segédanyagot készítsünk.

Az útiköltségeket az alapítvány civil szervezetekkel való kapcsolattartására használtuk. Ennek egy része tapasztalatcserét jelentett a szervezetek között, másik része az adománygyűjtés köré csoportosult. Ebben olyan szervezetekkel dolgoztunk együtt, akik a hátrányos helyzetű gyerekek támogatásában voltak segítségünkre és könyv, játék és ruhaadományokat gyűjtöttek és adtak át nekünk. Az alapítvány ez irányú kapcsolatrendszere ebben az évben sokat fejlődött, a személyes megkeresések, találkozások stabil, további együttműködést feltételező kapcsolatokat adtak.

A 2007-es év pályázatai

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása
„Projekt a megkülönböztetés nélküli életért”

NFÜ Központi és Szerződéskötő Egység
2005/017-520-03-02-0015
A projekt a kistérségben az antidiszkriminációs törvény végrehajtására irányult, mintegy 40 civil szervezet, és a kisebbséggel is foglalkozó intézmény részvételével. Ebben a törvény megismerése, alkalmazásának nehézségei, a toleráns társadalmi légkör kialakítása a tevékenységek. Fő célunk, egy olyan kistérségi háló kiépítése volt, melyben a civil szervezetek képesek együtt gondolkodni az esélyegyenlőség biztosításáról, az egyenlő bánásmód törvény érvényesítéséről.


A szlovákiai magyar pedagógusok hátránykompenzációs munkájának segítése
HU 000 725-002
Szülőföld Alap
A pályázat keretében a szlovákiai magyar pedagógusok hátránykompenzációs pedagógiai munkáját kívántuk segíteni, annak érdekében, hogy a társadalom marginalizálódó csoportjaival hatékonyabban foglalkozhassanak, a felzárkóztatásban megtalálják a legfontosabb területeket és használhassák a legmodernebb alternatív módszereket. Ennek a pedagógiai munkának a hatása érzékelhető társadalmi és gazdasági változást nyújt.

A szakmai programunkban szlovákiai partnerszervezetünk segítségével 40 szlovákiai magyar pedagógust fogadtunk Berettyóújfaluban egy háromnapos rendezvényen. A rendezvény témája a hátrányos helyzetűek oktatásához-neveléséhez kötődött.


Működési költség
NCA-EA-07-P-0274
NCA
A pályázat lehetővé tette, hogy a könyvelési költségek mellett útiköltségekkel, az önkéntesek számára reprezentációs költségekkel számolhassunk.


„Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése, különös tekintettel európai integrációs tapasztalatok átadására, romániai civil szervezeteknek”
NCA
01414/23/06
Alapítványunk a kezdetektől törekedett arra, hogy tevékenységét ne csak a közvetlen környezetében, hanem azon túl, akár külföldön is kifejthesse. Már több országban sikerült megtalálni a hasonló tevékenységű civil szervezeteket, akikkel több közös projektet valósítottunk már meg. E projekt keretében egy nemzetközi találkozót szerveztünk meg néhány olyan ország között, ahol nagymértékben jelentkezik a társadalomban a polarizálódás, és a hátrányos helyzetű csoportok gyerekei kiszorulnak e tevékenységből A nemzetközi tapasztalatcsere minden résztvevő számára elősegítette, hogy az európai integráció mindannyiuk számára teljesebb körű legyen.