Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Az Igazgyöngy Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Kik vagyunk?

Az adatkezelő adatai:
név: Igazgyöngy Alapítvány
nyilvántartási szám: 09-01-0001285
nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék
székhely: 4100 Berettyóújfalu, Sinka István utca 7.
adószám: 18557882-1-09
email: info@igazgyongyalapitvany.hu
telefonszám: +36 54 789 010
honlap: igazgyongyalapitvany.hu

Melyek azok a személyes adatok, amelyeket gyűjtünk?

A hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelés céljai:

 1. Pénzadomány gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, nyugta (esetleg adóigazolás) küldése.
  A kezelt adatok köre:

  • magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe;
  • cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe;
  • patrónus program keretében történő rendszeres adományozás esetén az adományozó neve, e-mail címe.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 2. Tárgyi adományok gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, az adományozás lebonyolítása.
  A kezelt adatok köre:

  • magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma, a tárgyi adomány helye;
  • cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma , a tárgyi adomány helye.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 3. Önkéntes segítő tevékenység nyújtása során az önkéntessel történő kapcsolattartás és az önkéntes munka lebonyolítása.
  A kezelt adatok köre:

  • helyben végzett önkéntes munka esetén az önkéntes segítő neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma; csoportos jelentkezés esetén a kapcsolattartó neve, e-mail címe, opcionálisan telefonszáma;
  • szolgáltatás felajánlása esetén név; e-mail cím; opcionálisan telefonszám.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 4. Webshop és weboldal működtetésével összefüggésben a regisztráció, a weboldalra történő bejelentkezés és a termék/szolgáltatás megrendelése során a kapcsolattartás és a megvásárolt termék kiszállítása.
  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítás cím; a weboldalra történő bejelentkezés során: felhasználónév, jelszó.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 5. Hírlevél küldés. A szolgáltatás igénybevételéhez a név és az e-mail cím megadása elengedhetetlen, a név az azonosításhoz, az e-mail cím a küldéshez kerül felhasználásra.
  Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg a hozzájárulásukat a személyes adataik kezeléséhez és a hírlevél küldéséhez. A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhatnak, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 6. Akadémia, online tanfolyam során a kapcsolattartás és a tanfolyam elérhetővé tétele.
  A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, e-mail címe.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 7. Hozzászólások beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül gyűjtjük a hozzászóló email címét a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A hozzászólás elfogadása után a hozzászólás tartalma nyilvánosan megjelenik.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 8. Kapcsolatfelvételi űrlapok. A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A személyes adatokat az érintett kérésére bármikor, hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a hírlevélről történő leiratkozással egyidejűleg töröljük. A regisztráció során megadott adatokat szintén az érintett kérésére, ennek hiányában a regisztráció megszűnésével töröljük, kivéve azokat az adatokat, amelyek számlákra kerültek (név, cím), mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig meg kell őriznünk.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti az íly módon tárolt személyes adatait.

Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet a info@igazgyongyalapitvany.hu címre.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

A webhelyadatokat az alábbi szolgáltatókkal osztjuk meg:

 1. tárhelyszolgáltató:
  név: Tárhely.Eu Kft.
  nyilvántartási szám: 01-09-909968
  székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.
  adószám: 14571332-2-42
  email: iroda@tarhely.eu
  telefonszám: +36 1 789 2789
  https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
 2. hírlevél szolgáltatás:
  név: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
  cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
  https://mailchimp.com/legal/
 3. webshop kiszállítás/futárszolgálat:
  név: Magyar Posta Zrt.
  nyilvántartási szám: 01-10-042463
  székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
  adószám: 10901232-2-44
  telefon: 06 40 46-46-46
  e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 4. bankkártyás adományozás:
  név: Barion Payment Zrt.
  nyilvántartási szám: 01-10-048552
  székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
  adószám: 25353192-2-43
  e-mail: hello@barion.com
  https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/
 5. bankkártyás adományozás:
  név: Stripe Technology Europe Ltd.
  székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland
  https://stripe.com/ie/privacy
 6. webhely látogatói statisztikák:
  név: Google Ireland Limited
  regisztrációs szám: 368047
  székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
  https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
 2. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
 3. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
 4. Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
 6. Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • a személyes adatokat bizalmas adatként minősítjük és kezeljük, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget írunk elő;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést az ügyfelek és a pénzügyi folyamatok vonatkozásában jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védjük és vírusvédelemmel látjuk el;
 • az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végezzük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek; a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők;
 • biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét (jelszavas védelem az adatot kezelő munkatárs számítógépén).

Milyen eljárásokat alkalmazunk adatkezelési sérelmek esetén?

Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Amennyiben megkeresné az Igazgyöngy Alapítványt, az igazgyongyalapitvany.hu/kapcsolat oldalon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, közlése, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. Ebben az esetben az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.